Mezinárodní vědecká konference doktorandůKreativní město

Konference Kreativní město reflektuje aktuální trendy ve výzkumu řady specializovaných oborů, spjatých s problematikou dějin středoevropských měst. K tematickému zaměření Kreativního města patří: projevy městského života, sociální vazby obyvatel, specifické subkultury, architektura a umění jako fenomény ve vzájemné interakci. Důraz je kladen na problematiku města v dějinné perspektivě od středověku po současnost. Kreativita v kontextu městského prostoru je představována komplexem změn, jimiž město jako živoucí organismus procházelo a prochází. Tento proces může být identifikován v historickém vývoji měst, vztahu obyvatel k městskému prostoru i jejich identitě, urbanismu, památkových monumentech, kulturní politice města a v neposlední řadě v paměti a historické kontinuitě prostoru, umění a kultuře ve městě.

Vítáme zejména témata z následujících oblastí: dějiny urbanismu, percepce urbánního prostoru, kulturní identita města, specifika městské subkultury, město v modernizačních procesech 19. – 20. století, specifika lokálních tradic, město a jeho obyvatelé, jedinec ve městě, minoritní a majoritní skupiny obyvatelstva, lidé na okraji, dějiny institucí, jedinečnost městských monumentů, architektura veřejného prostoru, umění ve městě, genderová diferenciace městského prostoru, sociálně-patologické jevy, struktury městské společnosti, projevy městského života, městská zeleň a další.